Gebruikersreglement Openbare Bibliotheek Hamont-Achel

Artikel 1 - Samenwerkingsverband Bibliotheken in Limburg

Bibliotheek Hamont-Achel participeert in een samenwerkingsverband tussen een aantal Limburgse bibliotheken. Dit samenwerkingsverband houdt in dat gebruikers die ingeschreven zijn in één van de deelnemende bibliotheken recht hebben op een lidmaatschap in de andere deelnemende bibliotheken.

 

Een overzicht van de deelnemende bibliotheken is raadpleegbaar  via http://hamont-achel.bibliotheek.be

 

Artikel 2 - Gebruikersreglement

Dit reglement is van toepassing in Bibliotheek Hamont-Achel, die de volgende vestigingen omvat:

- Hoofdbibliotheek Hamont, Wal 26, 3930 Hamont-Achel

- Filiaal Achel, Michielsplein 3 bus 2, 3930 Hamont-Achel

 

Artikel 3 - Toegankelijkheid

De Bibliotheek Hamont-Achel is vrij toegankelijk en de aanwezige materialen en informatiebronnen zijn vrij raadpleegbaar.

 

Artikel 4 – Lidmaatschap en dienstverlening

Een lidmaatschap is verkrijgbaar op vertoon van een geldige identiteitskaart of wettelijke verblijfsvergunning en is 12 maanden geldig vanaf de inschrijfdatum. Aan het lidmaatschap zijn retributietarieven verbonden.

Een minderjarige schrijft zich in onder de verantwoordelijkheid van een ouder of voogd.

 

Van zodra een gebruiker lid is van Bibliotheek Hamont-Achel, maakt hij/zij  gebruik van zijn of haar identiteitskaart als lidkaart. Indien dit niet mogelijk is, ontvangt de gebruiker een lidkaart.

 

Het lidmaatschap is strikt persoonlijk: de bibliotheekgebruiker is verantwoordelijk voor het correct gebruik van zijn of haar lidkaart.

 

Veranderingen van contactgegevens deelt de bibliotheekgebruiker onmiddellijk mee alsook verlies of diefstal meldt hij/zij meteen aan de bibliotheek. Om misbruik te vermijden, wordt de lidkaart onmiddellijk geblokkeerd.

 

Bij verlies van de kaart zonder melding aan het bibliotheekpersoneel blijft de lener verantwoordelijk voor eventueel misbruik.

 

Het lidmaatschap geeft recht op het ontlenen en reserveren van materialen, het raadplegen van digitale informatie, het gebruik van de internetpc’s, kopieerapparaten, printers, scanners, wifi en andere apparaten die ter beschikking worden gesteld. In het kader van de leesbevorderingsopdracht van de bibliotheek zijn een aantal voorzieningen en diensten voorbehouden voor specifieke doelgroepen. Hiertoe worden specifieke regelingen overeengekomen met de betrokkenen.

 

Voor het gebruik van de infrastructuur, het internet en de diensten van elke vestiging van Bibliotheek Hamont-Achel volgt de bibliotheekgebruiker de richtlijnen van het personeel.

De bibliotheekgebruiker kan ter plaatse voor algemene informatie en begeleiding steeds een beroep doen op het personeel.

 

Artikel 5 - Aantal te lenen materialen

Elke lener kan in Bibliotheek Hamont-Achel 20 materialen ontlenen. Wat betreft de e-books kan je 2 e-books voor een periode van 6 weken huren. Je kan daarenboven ook nog 2 ebooks reserveren. Kinderen tot 12 jaar kunnen enkel jeugdmaterialen ontlenen. Tijdelijke of permanente afwijkingen op dit aantal zijn mogelijk voor specifieke deelcollecties. Bepaalde materialen zijn niet uitleenbaar, zoals dagbladen, de nieuwste tijdschriftennummers, e.a.

 

Artikel 6 - Verantwoordelijkheid materialen

De lener is verantwoordelijk voor de op zijn of haar naam geleende materialen en moet deze controleren op beschadiging en volledigheid, alvorens de bibliotheek te verlaten. Bij twijfel verwittigt de lener het personeel om te vermijden dat hij zelf aansprakelijk wordt gesteld.

 

De lener mag de ontleende materialen niet verder, aan derden, uitlenen.

 

Bibliotheek Hamont-Achel is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan hardware of software door de lener door gebruik van geleende materialen zoals cd’s of dvd’s.

 

Artikel 7 - Auteurswet

De bibliotheekgebruiker respecteert de bepalingen van de auteurswet. De volledige verantwoordelijkheid in verband met het gebruik van de bibliotheekmaterialen ligt bij de gebruiker.

 

Artikel 8 - Verlies, beschadiging

Voor beschadiging of verlies van materialen betaalt de lener een vergoeding zoals vastgelegd in een apart tariefreglement.

 

Artikel 9 - Leentermijn en verlengen

De uitleentermijn bedraagt 4 weken ofwel 28 dagen.

 

Verlengen – in de bibliotheek, telefonisch of via de online toepassing ‘Mijn Bibliotheek’ – kan één keer voor een periode van 4 weken, voor zover de materialen niet gereserveerd zijn. De lener neemt zelf het initiatief voor de verlenging van de leentermijn van zijn of haar geleende materialen. Telefonisch verlengen kan enkel tijdens de openingsuren.

 

Enkele dagen voor het verstrijken van de uitleentermijn ontvangt de lener automatisch een herinneringsmail indien hij/zij het mailadres heeft doorgegeven. De bibliotheek kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het al dan niet ontvangen van de e-mails.

 

Artikel 10 - boekengleuf

De bibliotheek van Hamont-Achel beschikt op beide locaties over een boekengleuf. Leners kunnen de materialen die ze uitleenden op ieder moment van de dag (24 uur op 24, 7 dagen op 7) inleveren via deze boekengleuf, aan de hoofdingang in Hamont en Achel.

 

Materialen inleveren via de boekengleuf is op eigen risico. Er kan immers geen bonticket geprint worden als bewijs van inlevering.

 

De registratie van de inlevering wordt verwerkt tijdens de eerstvolgende dag waarop de bibliotheek geopend is. Onvolledige materialen worden niet ingenomen!

 

De uitleentermijn van de materialen die nog in het bezit zijn van de lener, worden niet automatisch verlengd.

 

Te betalen vergoedingen blijven openstaan totdat ze tijdens een volgend bibliotheekbezoek vereffend zijn.

 

Artikel 11 - Overschrijden leentermijn

 

Wie de leentermijn overschrijdt, betaalt een vergoeding alsook administratieve kosten. Het retributiegeld gaat in op de dag na het verstrijken van de leentermijn. Bij betwisting van de inleverdatum zijn de gegevens van de uitleenadministratie beslissend. Eén week na de inlevertermijn start de aanmaningsprocedure. Indien een lener geen gevolg geeft aan de oproep, wordt de kostprijs van de uitgeleende materialen volledig in rekening gebracht. De lener blijft in dat geval geblokkeerd totdat hij alle openstaande kosten heeft betaald.

De materialen en/of schulden kunnen teruggevorderd worden via gerechtelijke weg. Vanaf dan gelden de regels en tarieven van het algemeen vorderingssysteem van Stad Hamont-Achel.

 

Artikel 12 - Reserveren

Reserveren, in de bibliotheek, telefonisch of via de online toepassing ‘Mijn Bibliotheek’, is mogelijk. Zowel uitgeleende als aanwezige materialen kunnen gereserveerd worden. De lener kan gelijktijdig maximaal 5 materialen reserveren in Bibliotheek Hamont-Achel. Gereserveerde materialen moeten binnen 7 kalenderdagen afgehaald worden. Telefonisch reserveren kan alleen tijdens de openingsuren.

 

Artikel 13 - Interbibliothecair leenverkeer (IBL)

Materialen uit andere bibliotheken kan de lener aanvragen via het interbibliothecair leenverkeer. De hieraan verbonden kosten vallen ten laste van de lener, ook bij het niet afhalen van de gevraagde materialen.

 

Zodra het gevraagde item ter plaatste is, krijgt de lener 7 kalenderdagen de tijd om het item af te halen. De uitleentermijn van deze materialen wordt door de versturende bibliotheek bepaald en dient te worden gerespecteerd daar een verlenging hier niet mogelijk is.

 

Artikel 14 – Open PLUS

OpenPLUS is een geautomatiseerd systeem dat onbemande uren in de bibliotheek op een veilige en verantwoorde manier mogelijk maakt. Bibliotheek Hamont-Achel biedt deze service aan in de bibliotheek van Achel. Tijdens deze zogenoemde OpenPLUS-uren is er geen personeel in de bibliotheek aanwezig en is dit personeel ook niet bereikbaar.

 

Voorwaarden lidmaatschap Open PLus:

 • De toegang tot Open+ is strikt persoonlijk. Tijdens de zogenoemde OpenPLUS-uren, lees onbemande uren, is de bibliotheek van Achel enkel toegankelijk met het gebruik van EID- of lidkaart én een individuele pincode. Deze persoonlijke pincode is verkrijgbaar voor bibliotheekgebruikers aan de balies van de bibliotheek en dit enkel tijdens de bemande openingsuren;
 • Enkel leden ouder dan 16 jaar en minstens 3 maanden actief lid van de bibliotheek hebben toegang tot het OpenPLUs-systeem. Een minderjarige kan enkel toegang krijgen in aanwezigheid en onder toezicht van een (groot)ouder of voogd;
 • OpenPLUS-gebruikers dienen voor aanvang het OpenPLUS- reglement te ondertekenen;

 

Praktische werking:

Je maakt gebruik van Open+ als een goede huisvader. Alle bepalingen van dit gebruikersreglement blijven van toepassing. Als gebruiker van Open+ draag je zorg voor het gebouw. Je opent geen ramen en deuren, verplaatst geen meubilair of organiseert zelf geen activiteiten en bijeenkomsten. De bibliotheek is geen vergaderruimte.

 

Je betreedt de bibliotheek via de hoofdingang en via deze deur verlaat je ook de bibliotheek. De nooduitgang mag je enkel gebruiken in geval van nood. Je gebruikt je eID of lidkaart om binnen te komen in de bib. De toegang tot OpenPLUS is strikt persoonlijk én wordt geregistreerd. Je mag geen andere personen mee naar binnen nemen

Via de luidsprekers verneem je tijdig dat de bib gaat sluiten. Rond je bezoek af en verlaat de bibliotheek zo snel mogelijk. Alle lichten gaan uit, de deuren sluiten automatisch en de alarminstallatie treedt in werking. De bibliotheek dient verlaten te worden via de hoofdingang. Gebruik hiervoor de deuropener.

 

Dienstverlening:

Het lidmaatschap binnen OpenPLUS geeft recht op het terugbrengen, ontlenen en verlengen van materialen via de zelfscan en het verrichten van betalingen via de betaalautomaat. De volledige collectie is ter beschikking voor raadpleging ter plekke of voor uitleen; de zorg ervoor is een gedeelde verantwoordelijkheid van zowel gebruikers als bibliotheekmedewerkers. De leeszaal en internetpc’s zijn vrij toegankelijk en WiFi beschikbaar; het gebruik van eigen laptop, tablet en smartphone is toegelaten, maar eigen toestellen mogen niet ingeplugd worden in het vaste netwerk.

 

Privacy:

Door je als gebruiker van OpenPLUS te registreren, aanvaard je dit gebruikersreglement. De bibliotheek maakt gebruik van CCTV-camera’s met als doel de bewaking en het toezicht te verzekeren voor veiligheidsdoeleinden en het opsporen van een misdrijf. Door het ondertekenen van het OpenPLUS-formulier en het gebruik van OpenPLUS geef je toestemming om gefilmd te worden via de CCTV-camera’s in de bibliotheek. De camerawet van 21 maart 2017 is hier van toepassing. De persoonsgegevens verwerkt in het kader van dit reglement worden met zorgvuldigheid en respect voor de privacy behandeld en beveiligd. Het Stadsbestuur Hamont-Achel volgt hiervoor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook wel General Data Protection Regulation of GDPR genoemd) en de Belgische privacywet. Het nemen van opnames gebeurt enkel en alleen tijdens de OpenPLUS-uren. Tijdens de bemande openingsuren zullen er absoluut geen opnames gemaakt worden.

 

Onregelmatigheden:

Bij eventuele problemen of onregelmatigheden dient het personeel van de bibliotheek altijd op de hoogte gesteld te worden. Dat kan via een hiervoor bestemd OpenPLUS-formulier (www.hamont-achel.bibliotheek.be), telefonisch (011 51 05 02) of via email (bibliotheek@hamont-achel.be). Mogelijke problemen worden de eerstvolgende werkdag na melding in behandeling genomen. Bibliotheekbezoekers met concrete hulpvragen of opmerkingen, maken hiervoor gebruik van de bemande openingsuren.

In geval van nood is het aangewezen om contact op te nemen met de hulpdiensten.

 

Artikel 15 - gedragscode

Elke bibliotheekgebruiker zorgt ervoor dat de sfeer in de bibliotheek niet verstoord wordt. We verwachten dat iedere bezoeker zich houdt aan de vooropgestelde gedragscode.

 • Roken in de gebouwen van bibliotheek Hamont-Achel is streng verboden;
 • Eten en drinken zijn enkel toegestaan in een daarvoor voorziene ruimte;
 • Dieren zijn niet toegelaten, met uitzondering van assistentiedieren;
 • Bibliotheekcollecties worden met respect behandeld;
 • Het meubilair wordt met respect behandeld;
 • De toiletten zijn vrij toegankelijk voor elke bezoeker op voorwaarde dat met respect wordt omgegaan met deze voorzieningen;
 • Kinderen jonger dan 6 jaar worden begeleid door een volwassene tijdens de bemande openingsuren, jonger dan 16 jaar tijdens de OpenPLUS-uren. De begeleider is gedurende het volledige bibliotheekbezoek verantwoordelijk voor de kinderen;
 • Elke schade of vernieling die wordt vastgesteld, hetzij door een bibliotheekmedewerker of een andere bevoegde instantie, moet vergoed worden door de overtreder.

Bij het niet naleven van de bovenstaande richtlijnen krijgt de bibliotheekgebruiker eerst een verwittiging van een bibliotheekmedewerker. Bij aanhoudende overlast wordt de bibliotheekgebruiker de toegang tot de bibliotheek ontzegd voor de rest van de dag. In geval van ernstige overlast kan de bibliotheekgebruiker voor een langere periode de toegang tot de bibliotheek ontzegd worden.

 

 

Artikel 16 - Ongevallen, verlies en diefstal van persoonlijke eigendommen

De bibliotheek is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen. De bibliotheek is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen van de bibliotheekgebruikers.

 

Artikel 17 - Openingstijden en sluitingsdagen

De openingstijden en sluitingsdagen van Bibliotheek Hamont-Achel worden als volgt vastgelegd:

Bemande openingsuren:

 

Vestiging

Hamont

                         Achel

Maandag

09.00 - 12.00

14.00-17.00

17.00-19.00

Dinsdag

09.00 - 12.00

10.00 - 12.00

Woensdag

09.00 - 12.00

14.00-17.00

14.00- 17.00

Donderdag

09.00 - 12.00

15.30-19.00

Vrijdag

09.00 - 12.00

15.30-19.00 

 

Zaterdag

10.00 - 12.00

10.00 - 12.00

Zondag

 

 

 

Uitgezonderd: op wettelijke Feestdagen (Nieuwjaar, Paasmaandag, Dag van de Arbeid, O.H. Hemelvaart, Pinkstermaandag, Nationale Feestdag, O.L.V. Hemelvaart, Vlaamse Feestdag, Allerheiligen, Wapenstilstand en Kerstmis) is de bibliotheek gesloten. !

 

OpenPLUS-uren:

 

Vestiging

Hamont

                         Achel

Maandag

 

10.00 – 17.00

19.00 – 22.00

Dinsdag

 

12.00 – 22.00

Woensdag

 

10.00 – 14.00

17.00 – 22.00

Donderdag

 

10.00 – 22.00

Vrijdag

 

10.00 – 22.00

Zaterdag

 

12.00 – 22.00

Zondag

 

10.00 - 22.00

 

Bij overmacht of omwille van organisatorische, technische en veiligheidsredenen kunnen de openingsuren van OpenPLUS wijzigen zonder communicatie vooraf.

 

Artikel 18 - Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer is van toepassing. De bibliotheekgebruiker gaat akkoord met het gebruik van de door hem ter beschikking gestelde persoonlijke gegevens, in zoverre dit nodig is voor de werking van de bibliotheek. De gebruiker kan deze gegevens inkijken en verbeteren.

 

De bibliotheekgebruiker kan zelf zijn leenhistoriek bewaren in de online toepassing ‘Mijn Bibliotheek’, indien hij of zij dit wenst.

 

De individuele uitleengegevens worden slechts bewaard voor de periode dat de documenten zijn uitgeleend, of zolang dat de bibliotheekgebruiker nog een openstaande rekening heeft.

 

Enkel met de schriftelijke toestemming van de bibliotheekgebruiker mag de bibliotheek de uitleengegevens bijhouden voor persoonlijk gebruik van de aanvrager of voor wetenschappelijk onderzoek.

 

Artikel 19 – internet en wifi in de bib

Internetcomputers zijn beschikbaar tijdens de openingsuren (bemand en OpenPLUS) van de bibliotheek. Het gebruik van de computers is inbegrepen in het lidgeld.

 

Elke ingeschreven gebruiker ouder dan 6 jaar heeft de mogelijkheid om na voorlegging van zijn/haar geldige bibliotheekpas, en voor zover de infrastructuur dit toelaat, gebruik te maken van een computer met internetverbinding in de bibliotheek.

 

Reservaties voor het gebruik van internet kunnen enkel ter plaatse geregeld worden.

 

Informatie uit Internet kan, enkel tijdens de bemande openingsuren, via een printer worden afgedrukt op papier dat door de bibliotheek ter beschikking wordt gesteld aan dezelfde prijs als voor een fotokopie. Elke pagina waarvoor een drukopdracht wordt gegeven, moet betaald worden. De kostprijs hiervan wordt bepaald in een tariefreglement. Printen is enkel mogelijk bij gebruik van de internetcomputers die door de bibliotheek beschikbaar gesteld worden en dit enkel tijdens de bemande openingsuren, niet tijdens de OpenPLUS-openingsuren.

 

Bibliotheek Hamont-Achel beschikt over wifi (draadloos internet). Alle bezoekers mogen onbeperkt gebruik maken van dit draadloos netwerk tijdens de openingsuren van de bibliotheek. Het gebruik is inbegrepen in het lidgeld.

 

De gebruiker moet al het nodige doen om de internettoegang normaal te laten functioneren. De rustige sfeer in de bibliotheek mag niet verstoord worden. Daarom is het niet toegestaan om met meerdere personen achter één internetcomputer plaats te nemen. Het is ook niet toegestaan om activiteiten op het internet uit te oefenen die andere bibliotheekbezoekers kunnen hinderen. Aan de balie zijn hoofdtelefoons beschikbaar voor activiteiten waarbij geluid vereist is.

 

Het niet naleven van deze richtlijnen of het misbruiken van de computer of de internettoegang leidt tot sancties, afhankelijk van de aard van de inbreuk. Bij vaststelling van schade aan apparatuur en/of software bepaalt de beleidsmedewerk(st)er bibliotheek, bijgestaan door de verantwoordelijke ICT van de stad Hamont-Achel, de te betalen vergoeding en eventuele verdere sancties.

 

De bibliotheek kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het tijdelijk niet beschikbaar zijn van of het niet optimaal functioneren van internet.

 

Elke internetgebruiker is zelf verantwoordelijk voor het zoeken en beoordelen van de resultaten van de zoekacties. De bibliotheek kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van de websites.

 

Met betrekking tot internetgebruik kan het bibliotheekpersoneel behulpzaam zijn met algemene zoek-suggesties. Het bibliotheekpersoneel is evenwel niet beschikbaar om gebruikers individueel op te leiden tot het gebruik van internet.

 

De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor eventuele inbreuken of misbruiken, voor het verlies van gegevens of voor directe of indirecte schade ten gevolge van het gebruik van  de internettoegang in de bibliotheek ligt bij de gebruiker.

 

Artikel 20 - Akkoord met het reglement

Door in te schrijven verklaart de gebruiker van de bibliotheek zich volledig akkoord met dit reglement, waarvan hij of zij een digitaal of op papier een exemplaar ontvangt bij inschrijving of op zijn of haar verzoek. Het reglement is steeds raadpleegbaar op de website van de bibliotheek.

 

Alle onvoorziene gevallen worden geregeld door de beleidsmedewerk(st)er bibliotheek, en indien nodig door het Directiecomité en/of Raad van Bestuur van het AGB Stadsontwikkeling Hamont-Achel.

 

Het Directiecomité van het AGB Stadsontwikkeling Hamont-Achel kan op verzoek van de beleidsmedewerk(st)er bibliotheek het lidmaatschap tijdelijk of definitief intrekken en de toegang tot de bibliotheek ontzeggen wanneer de bibliotheekgebruiker zich niet schikt naar de bepalingen i.v.m. het gebruik van de bibliotheek. De betrokkene wordt hiervan schriftelijk in kennis gesteld. Tegen deze beslissing van het Directiecomité is beroep mogelijk bij de Raad van Bestuur van het AGB Stadsontwikkeling Hamont-Achel. In afwachting van de uitspraak in beroep blijft de beslissing van het AGB Stadsontwikkeling Hamont-Achel van kracht.

 

Artikel 20 – Tarieven

De tarieven die gehanteerd worden in de bibliotheek, worden door AGB Stadsontwikkeling Hamont-Achel, vastgesteld in het ‘Tariefreglement Openbare Bibliotheek Hamont-Achel’.